เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

กองช่าง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงานช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาภูเขาที่อุดตัน หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจังกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร มอบหมายให้พนักงานช่างไฟ ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจังกระ เพื่อติดตั้งไฟแสงจันทร์และซ่อมไฟภายในวัดโหล๊ะจังกระ เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการสัญจรของประชาชน

16 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงานช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาที่แตกและเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปาใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร มอบหมายให้พนักงานช่างไฟ ลงพื้นที่ตรวจเช็คและเปลี่ยนหลอดไฟถนน หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา

วันที่ 15 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้างและคณะผู้บริหาร มอบหมายให้พนักงานประปาลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง เพื่อติดตั้งมาตรน้ำ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้างและคณะผู้บริหาร มอบหมายให้พนักงานกองช่างลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ซอยบาลายบ้านหัวช้าง เพื่อล้างปั้มซับเมอร์ส

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา นำพนักงานช่วยทำความสะอาดมัสยิดบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง คณะผู้บริหาร และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 2 บ้านนายสาเห็ด บินลาเต๊ะกับ หมู่ที่ 5 บ้านนางมิเหยาะ ดอเลาะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง

นที่ 14 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง นำฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม+17

14 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 👉งานระบบไฟฟ้า – ติดตั้งไฟแสงจันทร์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในเขต หมู่ที่ 7 บ้านควนอินนอโมและซ่อมหลอดไฟ หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย

14 มิ.ย.2564 งานระบบประปา – ล้างถังกรองน้ำสายควนสันติ หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้างและหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ – ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง

วันที่ 13 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำหมู่บ้านและประชาชน รวมพัฒนาสองข้างทางสายกุโบว์บ้านคลองนุ้ย หมู่ที่ 5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 👉งานไฟฟ้าสาธารณะ – ติดตั้งไฟแสงจันทร์บนควนหัวช้าง (สนามกีฬาหัวช้างอารีน่า) หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง – ตรวจเช็ค/เปลี่ยนหลอดไฟและติดตั้งไฟแสงจันทร์ หมูที่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงกลางคืน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง👉งานสำรวจระบบท่อประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 เพื่อปรับปรุงวางระบบท่อประปาใหม่

วันที่ 11 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 👉งานระบบประปา ล้างถังกรองน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง(ทางทราย) และ หมู่ที่ 7 บ้านควนอ้นนอโม

พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 👉งานระบบประปา ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและมอเตอร์ไฟประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย พร้อมปล่อยน้ำทิ้ง

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 👉งานไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟแสงจันทร์ทางขึ้นจุดชมวิวควนเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง

นพุธที่ 9 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 👉งานระบบประปา – ตรวจเช็คระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้างเนื่องจากระบบขัดข้อง- ติดตั้งมาตรน้ำเพิ่มเติม หมู่ที่ 7 บ้านควนอินนอโม- ซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564🛠กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง👉งานช่าง สำรวจแนวท่อประปาภูเขาสายท่าช้างและสำรวจถนนสายบ้านคลองนุ้ย-บ้านควนอินนอโม