เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ประกาศ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์

(นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ􀀁พ.ศ.􀀁๒๕๖๔􀀁

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง􀀁(M๖๓๑๑๐๐๓๔๖๐๖)􀀁ลงวันที่ ๒๗􀀁พฤศจิกายน􀀁พ.ศ.􀀁๒๕๖๓􀀁

ลำดับ􀀁

ท􀀁ี่

รหัสแผนจัดซื้อจัด􀀁

จ้าง􀀁

ชื่อโครงการ􀀁

งบประมาณ􀀁

โครงการ􀀁

(บาท)􀀁

คาดว่าจะ􀀁

ประกาศ􀀁

จัดซื้อจัด􀀁

จ้าง􀀁

(เดือน/ปี)􀀁

๑ P๖๓๑๑๐๐๕๕๔๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายคลองนุ้ย ค

วนอินนอโม หมู่ที่ ๕-๗ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด

จังหวัดพัทลุง

๑,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๓