เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

จัดทำ Mask

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้างเชิญผู้นำและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง