เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

กิจกรรมเด็ก แปรรูปอาหาร

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ณ ในสวนศรีพัทลุงบ้านฉัน