เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา

     ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด และเทือกเขาบรรทัด

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแม่ขรี

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง

1.2 เนื้อที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 170 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,750 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปกครองทางส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

     หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง

     หมู่ที่ 3 บ้านตะโหมด

     หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์

     หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย

     หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ

     หมู่ที่ 7 บ้านควนอินนอโม

     หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง

     หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์

     หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสบาย

     หมู่ที่ 11 บ้านนาส้อง

     หมู่ที่ 12 บ้านในโป๊ะ

1.3 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น ๗,๐๗๐ คน แยกเป็นชาย 3,514 คน หญิง 3,556 คน จำนวนครัวเรือน 1,991 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี ณ พฤษภาคม 255๘)