เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ดูงานกำจัดขยะ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบที่เกาะลิบง