เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

        เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รับการยกฐานะตามอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวช้างและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาหัวช้างโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

         ปัจจุบันเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร 

         ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด  และเทือกเขาบรรทัด 
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่ขรี 
ทิศตะวันตกติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัท