เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์