เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ม.ทักษิณ กับ นวัตกรรมชุมชน

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔เทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “นวัตกรชุมชน” มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้เเจงในการจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชนและการจัดอบรมให้ความรู้ฯ ประจำตำบลตะโหมด ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU-2T)ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง