เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2559