เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนฯของ อปท.2559