เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานพัสดุ อปท.(ฉบับที่10)พ.ศ.2558