เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่2)2554