เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

198-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่า-5

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559