เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ-ประ-3

2.พฤศจิกายน-2562-1

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
3.ธันวาคม-2562

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

4.มกราคม-2563

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคท 2563
5.กุมภาพันธ์-2563

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
5.กุมภาพันธ์-2563-1

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาาคม 2563
6.มีนาคม-2563-1

PDF Embedder requires a url attribute
บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
7.เมษายน-2563

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษาคม 2563
8.พฤษภาคม-2563-1

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
9.มิถุนายน-2563

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
9.มิถุนายน-2563-1

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
10.กรกฎาคม-2563

6.มีนาคม-2563