เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : (Vision)            

“ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 


พันธกิจ : (Mission)

            ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน

            ๒. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐานครบทุกด้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีมาตรฐาน

            ๓. ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ สร้างพื้นที่เรียนรู้ทุกกลุ่มวัย

            ๔. ส่งเสริมด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

            ๕. ส่งเสริมสุขภาวะ การพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

            ๖. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม

            ๗. อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

            ๘. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ๙. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

            ๑๐. พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี


 ยุทธศาสตร์ :   

            ๑. ประชาชนอยู่ดีมีสุข

            ๒. การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็งมีคุณภาพ 

            ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            ๔. ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล 

            ๕. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี