เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

อบรมการฝึกวินัยของพนักงาน

๖ กันยายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยให้แก่พนักงาน