เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

เลือกตั้ง 64

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาหัวช้างเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างและชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. ๔/๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย -​ หมู่ ๒ บ้านหัวช้าง (ฝั่งมัสยิด)​- หมู่ ๖ บ้านโหล๊ะจันกระ- หมู่ ๗ บ้านควนอินนอโม- หมู่ ๘ บ้านโหล๊ะเหรียง- หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งสบาย&บ้านห้วยหาร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาหัวช้างเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างและชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. ๔/๕ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย- หมู่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์​-​ หมู่ ๒ บ้านหัวช้าง (ฝั่งบาลาย)​- หมู่ ๓ บ้านสายควน – หมู่ ๔ บ้านโพธิ์ ไร่ตก- หมู่ ๕ บ้านคลองนุ้ย- หมู่ ๙ บ้านป่าพงศ์- หมู่ ๑๑ บ้านนาส้อง- หมู่ ๑๒ บ้านนา