เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

แบบบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บัญชี01แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน.)

ภ.ด.ส.3โรงเรือน

บัญชี01แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษี)

ภ.ด.ส.๑ปี63

บัญชี01แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สปก.)

ภ.ด.ส.3-สปก

2 thoughts on “แบบบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *