เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

แผนงาน

  • แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
  • ระบบรายงานประเมินผลงานป้องกันการทุจริต
  • รายงานการประชุม พนักงาน