เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)