เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำนำ

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

ปกแผนดำเนินงาน
ปกแผนดำเนินงาน

ยุทธการจัดการบริหารทรัพยากร
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรฯ-1

ยุทธการพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ-

คำนำ
คำนำ

ส่วนทีี่ 1
ส่วนที่-๑

ส่วนที่ 2
ส่วนที่-๒

ส่วนที่ 3
ส่วนที่-๓-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่

ส่วนที่ 4
ส่วนที่-4

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
ส่วนที่-๑-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน-1

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่-๒-ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส

ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล
ส่วนที่-๔-การติดตามประเมินผล-1

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๒.๗-จุดยืนทางยุทธศาสตร์-Positioning-3-1

3 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
๓-วิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์-3.3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชีโครงการ-ผด.-02-62

แบบบัญชีสรุปโครงการ
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ-1