เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

เรียกประชุมสภาสมัยที่ 1-4

การประชุมสภาสมัยที่ 1
ประชุมสภาสมัยที่-1

ประชุมสภาสมัยที่-2

การประชุมสภาสมัยที่ 2
ประชุมสภาสมัยที่-3

การประชุมสภาสมัยที่ 3
ประชุมสภาสมัยที่-4

การประชุมสภา สมัยที่ 4