เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

คณะผู้บริหาร

นายเจ๊ะนุ หวันบวช
ที่ปรึกษา นากเทศมนตรี ทต.เข้าหัวช้าง